Vertaisarviointi on toteutettu avoimessa verkkoympäristössä olevien oppimisympäristöjen pohjalta ke 28.3.2012 Hämeenlinnassa TROY&KROY -hankkeen päätöstapaamisessa ja mahdollisessa jatkotyöskentelyssä.

Projektihallinto on luonut arviointilomakkeen Opetushallituksen Arviointikriteeristö ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen suunnitteluun ja kehittävään arviointiin -lomakkeen pohjalta. Arvioinnissa on painotuttu OPH:n kriteeristön kohtiin II Oppimisympäristössä toimiminen ja IV Oppimisympäristön jatkokehittäminen. Lisäksi osallistujilla on ollut mahdollista tuoda itse tärkeäksi näkemiään lisäkohtia arviointiin. Koska kyseessä on kehittämishanke, osallistujia on erityisesti kannustettu näkemään kehittämismahdollisuuksia valmiiksi hyvissäkin käytännöissä.

Arvioitavan ja arvioijan tiedot

Arvioitava oppimisympäristö
Oppilaitos: PKKY/ amojtk
Ammattiala: Rakennusala, Kiviala
Opintokokonaisuus:
Vertaisarvioija
Oppilaitos: Nivalan ammattiopisto
Nimi: Juha Salomaa

Oppimisympäristössä toimiminenAvaavat kysymykset
Arvioijan arviointi (1-3)
Kehittämistarve sanallisesti
Opiskelijat (1-3)
Oppilaitoksen henkilöstön edustajat (1-3)
Työelämän edustajat (1-3)
1. OPISKELIJALÄHTÖISYYS


1.1 Opiskelijoiden opiskelu etenee HOPSin
mukaisesti (yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioiden).
Mahdollistaako oppimisympäristö opiskelijoille erilaisia tapoja oppia?
2
Lisää kokonaisuuteen opiskelija lähtöisyyttä.1.2 Opiskelijan oppimisprosessin eteneminen ontehty näkyväksi.
Miten prosessi dokumentoidaan/dokumentoituu?
2
Opettajalle tuotettuina materiaaleina ja blogeina. Opettajalle tuotettujen dokumenttien näkyvyyttä lisättävä ja blogeihin tarkemmin prosessien kuvaukset.1.3 Oppimisympäristö on turvallinen.
− Onko opiskelijalle nimetty henkilökohtainen ohjaaja/vastuuohjaaja?
− Miten opiskelija kokee olevansa yhteisön jäsen?
− Miten on varmistettu, että oppimisympäristön välineet, varusteet ja laitteet ovat turvallisia? Miten on varmistettu, että opiskelija toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti?
2
Turvallisuuden ja turvallisuusohjeiden noudattamista tuli seurata ja menetelmiä kehittää.2. TUTKINNON PERUSTEIDEN MUKAISUUS


2.1 Oppimisympäristö soveltuu tutkinnon perusteiden mukaisten työtehtäväkokonaisuuksien oppimiseen (työprosessit, työmenetelmät, välineet, materiaalit sekä tiedonhallinta).
Mitkä työtehtäväkokonaisuudet?Miten?
2
Materiaalin kokonaisvaltaistaminen, tuotetun materiaalin kehittäminen ja hyödyntäminen2.2 Oppimisympäristö mahdollistaa ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien edellyttämän osaamisen saavuttamisen.
Mitä? Miten?
Mitä voisi tehdä lisäksi?

-2.3 Oppimisympäristö mahdollistaa elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittymisen.
Mitä taitoja ja miten?
3
Lisätä somen hyödyntämistä3. TAVOITTEELLISEN OPPIMISEN TUKI: OPETUS- JA OHJAUSMENETELMÄT


3.1 Oppimisympäristössä käytetään monipuolisiamenetelmiä.
Mitä? Miten?
Mitä vielä voisi tehdä?
2
Lisätä vuorovaikutteisuutta/ yhteisöllisyyttä toteutukseen osallistuvien välillä3.2 Opetus- ja ohjausmenetelmät tukevat avaintaitojen kehittymistä.
Mitä? Miten?
2
Ohjauksen realiaikaisuuden lisääminen/ kehittäminen3.3 Oppimisympäristö ohjaa toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Miten?
3
Lisätä sähköisten dokumenttien hyödyntämistä ja huomioimista energian kulutukseen3.4 Oppimisympäristö ohjaa toimimaan vastuullisesti/yrittäjämäisesti.
Miten?
2
Sisäisenyrittäjyyden tukeminen3.5 Oppimisympäristö tarjoaa paikan asiantuntijakohtaamisille (suora keskusteluyhteys työelämään). Opiskelija saa palautetta ja ohjausta oppimistilanteissa työelämän edustajilta.
Millaista ohjausta on saatu? Keneltä?
1
Yhteisöllisyyttä lisättävä, palaute, keskustelyt, yms.3.6 Oppiminen perustuu työelämän tehtäväkokonaisuuksiin
ja harjaannuttaa ammattialan työprosesseihin ja ongelmanratkaisuun.
Millaisten tehtäväkokonaisuuksien hallintaan?Kuuluuko some-tekniikka alan työprosesseihin?
2
Somen hyödynnettävyyttä lisättävä4. RESURSSIT


4.1 Oppiminen tapahtuu yhteistyössä työelämän kanssa.
Miten?
1
Työelämäyhteistyötä lisättävä4.2 Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään oppimisen tukena.
Miten?
3
Oppilaiden omien mobiililaitteiden hyödyntäminen toiminnassa4.3 Tukipalvelut on organisoitu siten, että ne ovat tarvittaessa käytettävissä.
Onko pedagoginen ja tekninen tuki saatavilla ja riittävää (opettajat, opiskelijat jatyöelämän edustajat)?
2
Realiaikaisuutta lisättävä4.4 Opiskelijalla on käytettävissään opittavan asian oppimisen edellyttämät aineistot ja välineet.

3
Laitteita ei ole koskaan liikaa4.5 Ammattialan työkalut, varusteet ja laitteet ovat ajanmukaisia, ja niitä on riittävästi.

3
Aina voi parantaa5. OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI


5.1 Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan.

1
Opiskelijan omaa arviointa lisättävä (reflektointi95.2 Opiskelija saa palautetta oppimistilanteissa vertaisiltaan (opiskelijakollegat), opettajilta ja työelämän edustajilta.

2
Yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta lisättävä6. OPPIMISYMPÄRISTÖN ARVIOINTI


6.1 Oppimisympäristön soveltuvuutta ammatillisen osaamisen kehittämiseen arvioidaan.
Ketkä? Miten?
2
Yritys elämä mukaan arviointiin,
vertaisarviointi6.2 Oppimisympäristön tuomaa lisäarvoa oppimiseen arvioidaan suunnitelmallisesti.
Ketkä? Miten?
2
Osaksi jakso arviointia ja toteutussuunnitelmaa6.3 Arvioinnit dokumentoidaan ja analysoidaan.
Miten?
2
Läpinäkyvyyttä arviointiinIV OPPIMISYMPÄRISTÖN JATKOKEHITTÄMINEN


7.1 Kehittäjät laativat kehittämisehdotuksia
palautteiden perusteella.
Miten?
2
Lisätään näkyvyyttä omassa yksikössä7.2 Kehittämisehdotukset kootaan, ja laaditaan toimintasuunnitelma.
Minkälaista jatkokehittämistä on suunnitteilla?
2
Monialaisuutta lisätään ja uusia ryhmiä mukaan toimintaan7.3 Koulutuksen järjestäjällä on olemassa dokumentoitu toimintamalli, jonka avulla syntyneet innovaatiot juurrutetaan osaksi normaalia toimintaa ja niistä tiedotetaan omassa organisaatiossa.

2
Järjestelmien tehokas hyödyntäminen