Sosiaalisen median ympäristöihin suunnitellun ammatillisen sovelluksen kuvaus

Työryhmä?
Sovelluksen rakentamiseen osallistuvat seuraavat henkilöt:
-Reijo Leivo Oliver Steller (kysytty mukaan keväällä 2011 Hanna Toijala)
-
Toiminnan tulokset?
Kuvaa, mitä työskentelyn 2010-2011 tuotoksena syntyy:
-Tuotoksena syntyy Some:a alustana käyttävä interaktiivinen Ympäristökivi- ja rakennuskivi sivusto,
jonka tarkoituksena on toimia kivialan opetuksen tuottaman opetusmateriaalin ja koulutuksen kurssi-
tehtävien jakelu sekä palautusympäristönä. Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutus oppisopimus-
koulutuksena pyrkii osittain tällä korvaamaan tai täydentämään oppilaitos lähipäiviä.
Tarkoituksena on että alustaa voi käyttää myös oppilaitoksen ulkopuoliset henkilöt jotka työskentelevät
kivirakentamisen alalla tai yksittäiset kivenkäytön harrastajat.
Oppilaitos pyrkii myös käyttämään alustaa kaikenlaisessa oppilaitoksesta ulospäin suuntautuvalla
tiedottamisella, kuten alkavat koulutukset, erilaiset kivialan lyhytkurssit, kivialan yleiset tapahtumat
ja muuta kivituotetietouden jakelua kaikille SoMen käyttäjille.
-
Kohderyhmä (Context)?
Kuvaa, millaisille (ikä, kouluaste, lähtötaso jne.) opiskelijoille sovellus on tarkoitettu / sopii:
-Koulutuskeskus Salpauksen kivialan aikuis- ja nuorisoasteen opiskelijat. Ikäryhmät 16-65 vuotta.
Kivimiehen ammattitutkintoa suorittavat henkilöt ja mahdollisesti tutkinnon suorittamista harkitsevat
henkilöt
-
Oppisisällöt (Content)?
Kuvaa, mitä asioita / oppisisältöjä opiskelijat voivat oppia toiminnan ja opiskelun myötä:
-Opiskelijat ja muut henkilöt saavat tuotoksen kautta kivirakentamisen ohjeistukset sanallisessa-,
sekä piirustuksellisessa muodossa ja asennustavat kuvattuna työvaiheittain digikuvasarjoina.
Sivuston tarkoituksena on toimia myös julkisena, sekä kurssikohtaisena keskustelu foorumina.
-
Oppimisympäristö (Technology)?
Kerro, mitä sosiaalisen median työkaluja, palveluja ja yhteisöjä sovelluksessa aiotaan käyttää:
-Käyttöalustaa ei ole vielä nimetty. Tarkoituksena on löytää käyttöön mahdollisimman vaivattomasti toimiva käyttöalusta. Vaatimuksena on opiskelijan, opettajan ja työelämän sekä muiden kivialasta kiinnostuneiden ja alan asiantuntijoiden interaktiivinen työalusta, joka mahdollistaa ajatusten, keskusteluyhteyden, ohjauksen sekä kivialan tiedon vastaanottamisen ja jakamisen työalustaa hyödyntämällä mahdollisimman monelle yhteistyö taholle. Tarkastelemme vertaillen eri SoMe työalustoja (Wikit, twittwer, facebook, seconlife jne.
Pedagogiikka (Pedagogy
Kuvaa, miten opiskelu, oppiminen ja oppimisen ohjaus tapahtuu:
- Opettajan tehtävä on tuottaa opiskelijalle, opiskelijaryhmälle ja muille kivialan tahoille oppimistehtävänä keskustelun avaus oppimistehtävän pohjalta.
- Opettaja ohjaa ja ruokkii keskustelua kysymyksillä, Asennusohjeistuksen malli esimerkeillä
ja oppimistehtävään liittyvillä seuraus ja syy väittämillä pyrkien ohjaamaan keskusteluun osallisujia löytämään asennusohjeistuksen mukaisen ongelmaratkaisun. Ratkaisun löytämiseen opettaja hakee vahvistusta opiskelijan ja elinkeinoelämän sekä elinkeinoelämän ja opettajan keskustelujen pohjalta. Keskustelujen ohjaaminen oikeiden ja asetuksilla tai yleisestikäytettyjen asennusohjeistusten, sekä hyvää rakennustavan noudattamista kontroloi viimekädessä aina opettaja.
-Erilaisen kurssimateriaalin verkonkautta jakaminen varmistaa opiskelijalla materiaalin
säilymisen materiaaliarkistossa ( muistitikut, lisämuisti ja vastaavat tallennustavat),
Opiskelija voi tarvittaessa tarkistaa ohjemateriaalista oikeita asennustapoja. työmenetelmiä sekä muita keskeisesti työsuoritukseen liittyviä asioita.
Lisäksi erilaisten tuotteiden, tavaran toimittajien ja sensemmoisten yhteystietoja, kotisivuja
sekä vastaavia saadaan saman sivuston alle, joka helpottaa kokonaisvaltaista ja ala kohtaista syvetävää ongelmanratkaisu oppimista.

Lähtökohtanamme on aina opiskelija. Se että pyrimme vankasti tuottamaan Somessa käytettävää kiviasennuksen ohjeistusta, jakamaan ohjeistus sivustojen nettiosoitteita ja muuta vastaavaa ei meillä sisälly hankesuunnitelmaan. Aineisto rakennetaan aina muuna työnä. Tarkoituksemme on, että saamme SoMesta sellaisen välineen käyttöömme millä lähitulevaisuudessa voimme keskustellen, väittäen ja pohtien ohjata paremmin paikkasidonnaisetta opiskelijoitamme ymmärtämään kivityön jo n. 8000 vuotta käytössä olevia lainallaisuuksia ja yhteisesti noudatettuja pelisääntöjä, tekemisen tarkoitusta ja hyvän rakennustavan noudattamista. Lisäksi toivomme voivamme vaikuttaa siihen, että jo elikeinoelämässä toimivat eivät joutuisi keksimään pyörää vielä uudelleen.

Alustan käyttämistä materiaalin siirtämiseen saataa monessakin tilanteessa olla perusteltua. 1 kuva helposti kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, ainakin sen ja niiden kautta helposti voi selkeyttää asian perustarkoitusta. Keskustelun, väitteiden sekä seuraus ja syy pohdintojen kautta asiaa voi syventää. Hakea siihen erilaisia lähestymis tapoja ja löytää tai löydyttää niitä polunpäitä oivallukseen.