Vertaisarviointi on toteutettu avoimessa verkkoympäristössä olevien oppimisympäristöjen pohjalta ke 28.3.2012 Hämeenlinnassa TROY&KROY -hankkeen päätöstapaamisessa ja mahdollisessa jatkotyöskentelyssä.

Projektihallinto on luonut arviointilomakkeen Opetushallituksen Arviointikriteeristö ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen suunnitteluun ja kehittävään arviointiin -lomakkeen pohjalta. Arvioinnissa on painotuttu OPH:n kriteeristön kohtiin II Oppimisympäristössä toimiminen ja IV Oppimisympäristön jatkokehittäminen. Lisäksi osallistujilla on ollut mahdollista tuoda itse tärkeäksi näkemiään lisäkohtia arviointiin. Koska kyseessä on kehittämishanke, osallistujia on erityisesti kannustettu näkemään kehittämismahdollisuuksia valmiiksi hyvissäkin käytännöissä.

Arvioitavan ja arvioijan tiedot

Arvioitava oppimisympäristö
Oppilaitos: Koulutuskeskus Salpaus
Ammattiala: Logistiikka
Opintokokonaisuus:
Vertaisarvioija
Oppilaitos: Oulun seudun ammattiopisto
Nimi: Tapio Patrikainen

Oppimisympäristössä toimiminenAvaavat kysymykset
Arvioijan arviointi (1-3)
Kehittämistarve sanallisesti
Opiskelijat (1-3)
Oppilaitoksen henkilöstön edustajat (1-3)
Työelämän edustajat (1-3)
1. OPISKELIJALÄHTÖISYYS


1.1 Opiskelijoiden opiskelu etenee HOPSin
mukaisesti (yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioiden).
Mahdollistaako oppimisympäristö opiskelijoille erilaisia tapoja oppia?
3
1.2 Opiskelijan oppimisprosessin eteneminen ontehty näkyväksi.
Miten prosessi dokumentoidaan/dokumentoituu?
3
1.3 Oppimisympäristö on turvallinen.
− Onko opiskelijalle nimetty henkilökohtainen ohjaaja/vastuuohjaaja?
− Miten opiskelija kokee olevansa yhteisön jäsen?
− Miten on varmistettu, että oppimisympäristön välineet, varusteet ja laitteet ovat turvallisia? Miten on varmistettu, että opiskelija toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti?
3
2. TUTKINNON PERUSTEIDEN MUKAISUUS


2.1 Oppimisympäristö soveltuu tutkinnon perusteiden mukaisten työtehtäväkokonaisuuksien oppimiseen (työprosessit, työmenetelmät, välineet, materiaalit sekä tiedonhallinta).
Mitkä työtehtäväkokonaisuudet?Miten?
2
Tällainen oppimisympäristö on otettu vasta käyttöön ja työ sen kehittämiseksi laajemmin vastaamaan opetussuunnitelmaa
jatkuu2.2 Oppimisympäristö mahdollistaa ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien edellyttämän osaamisen saavuttamisen.
Mitä? Miten?
Mitä voisi tehdä lisäksi?

2.3 Oppimisympäristö mahdollistaa elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittymisen.
Mitä taitoja ja miten?
2
Tiedon prosessointia yhdessä muiden kanssa ja siten sosiaalisten taitojen kehittymistä tapahtuu tässä oppimisympäristössä.3. TAVOITTEELLISEN OPPIMISEN TUKI: OPETUS- JA OHJAUSMENETELMÄT


3.1 Oppimisympäristössä käytetään monipuolisiamenetelmiä.
Mitä? Miten?
Mitä vielä voisi tehdä?
3
Googledocs voi olla vielä hyödynnettävissä3.2 Opetus- ja ohjausmenetelmät tukevat avaintaitojen kehittymistä.
Mitä? Miten?

3.3 Oppimisympäristö ohjaa toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Miten?

3.4 Oppimisympäristö ohjaa toimimaan vastuullisesti/yrittäjämäisesti.
Miten?

3.5 Oppimisympäristö tarjoaa paikan asiantuntijakohtaamisille (suora keskusteluyhteys työelämään). Opiskelija saa palautetta ja ohjausta oppimistilanteissa työelämän edustajilta.
Millaista ohjausta on saatu? Keneltä?
2
Mahdollisuudet ovat olemassa, mutta työnantajapuolen kiireiden takia vähäisesti käytetty3.6 Oppiminen perustuu työelämän tehtäväkokonaisuuksiin
ja harjaannuttaa ammattialan työprosesseihin ja ongelmanratkaisuun.
Millaisten tehtäväkokonaisuuksien hallintaan?Kuuluuko some-tekniikka alan työprosesseihin?
3
TOP-tehtäväkokonaisuuksen oppiminen ja raportointi4. RESURSSIT


4.1 Oppiminen tapahtuu yhteistyössä työelämän kanssa.
Miten?
3
4.2 Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään oppimisen tukena.
Miten?
3
4.3 Tukipalvelut on organisoitu siten, että ne ovat tarvittaessa käytettävissä.
Onko pedagoginen ja tekninen tuki saatavilla ja riittävää (opettajat, opiskelijat jatyöelämän edustajat)?
2
pedagogisen tuen kehittämistä vielä4.4 Opiskelijalla on käytettävissään opittavan asian oppimisen edellyttämät aineistot ja välineet.

2
4.5 Ammattialan työkalut, varusteet ja laitteet ovat ajanmukaisia, ja niitä on riittävästi.

3
5. OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI


5.1 Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan.

1
tässä kehittämistä, mutta blogien pitäjä usein kommentoi omaa tekemistään.5.2 Opiskelija saa palautetta oppimistilanteissa vertaisiltaan (opiskelijakollegat), opettajilta ja työelämän edustajilta.

2
Arviointi tulee näyttökeskusteluissa6. OPPIMISYMPÄRISTÖN ARVIOINTI


6.1 Oppimisympäristön soveltuvuutta ammatillisen osaamisen kehittämiseen arvioidaan.
Ketkä? Miten?

Työnantajaedustajat , kolleegat, esimiehet6.2 Oppimisympäristön tuomaa lisäarvoa oppimiseen arvioidaan suunnitelmallisesti.
Ketkä? Miten?

6.3 Arvioinnit dokumentoidaan ja analysoidaan.
Miten?

IV OPPIMISYMPÄRISTÖN JATKOKEHITTÄMINEN


7.1 Kehittäjät laativat kehittämisehdotuksia
palautteiden perusteella.
Miten?
3
Asiaan sitoutuneita kehittäjiä löytyy7.2 Kehittämisehdotukset kootaan, ja laaditaan toimintasuunnitelma.
Minkälaista jatkokehittämistä on suunnitteilla?

-Some/Google dogs hyödyntämistä tulevaisuudessa enemmän.
-Vertaisarvioinnin kehittäminen.7.3 Koulutuksen järjestäjällä on olemassa dokumentoitu toimintamalli, jonka avulla syntyneet innovaatiot juurrutetaan osaksi normaalia toimintaa ja niistä tiedotetaan omassa organisaatiossa.


7.3 Koulutuksen järjestäjällä on olemassa dokumentoitu toimintamalli, jonka avulla syntyneet innovaatiot juurrutetaan osaksi normaalia toimintaa ja niistä tiedotetaan omassa organisaatiossa.

1
SOMEn käyttö vielä niin uutta