1.Mitkä olivat keskeiset tavoitteet omassa hankkeessanne?
- tuottaa materiaalia kivirakentamisen opetuksen tueksi sosiaalisen median välinein
- innostaa opiskelijoita sosiaalisen median käyttöön


2.Miten hankkeen tavoitteet toteutuivat?
Materiaalin tuottaminen opetuksen tueksi onnistui hyvin opettaja työnä. Välineet tulivat tutuiksi ja löysivät sijaa opetuksen tueksi. Opiskelija työnä tehtävä materiaalin tuottaminen ei onnistunut. Syynä tähän oli eivät opiskelijat oikein innostuneet sosiaalisen median käytöstä opetuksessa.


3.Miten hanke käytännössä toteutettiin (toimenpiteet ja aikataulu)?
Hanke toteutettiin osaltamme kolmessa vaiheessa:

1. vaihe (hankkeen suunnittelu- ja koulutusvaihe) tässä vaiheessa tutustuimme sosiaalisen median välineisiin ja suunnittelimme jatkoa hankkeelle. Vaiheeseen osallistui pääosin 3 opettajaa lukuvuonna 2009-2010.

2. vaihe, (kehittämis- ja pilotointivaihe) tässä vaiheessa loimme oman oppimisympäristön sosiaalisenmedian välinein. (https://sites.google.com/site/kroypkky/etusivu) Vaiheen tuotoksena saimme toimivan oppimisympäristön, jonka käyttöä olemme tutkineet ja saadun palautteen mukaan kehittäneet. Lukuvuonna 2010 -2011.

3. vaihe, (levittämis- ja vakiinnuttamisvaihe) tässä pyrimme laajentamaan projektiin osallistuvien henkilöiden määrää ja samalla vakiinnuttamaan sosiaalisenmedian työvälineiden käyttöä opetuksessa. Lähdimme lisäksi luomaan uutta oppimisympäristöä oppilaitoksemme ja työelämän tarpeisiin. (http://kivityosali.wikispaces.com/home) Lukuvuonna 2011 -2012.


4.Mitä hankeverkoston ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on osallistunut hankkeen toteutukseen? (erityisesti työelämän edustajat)

Laite valmistaja Kasins Oy on ollut taustalla ja tarjonnut materiaalia työskentelyyn


5.Listaa parhaat onnistumisen kokemukset (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä yhteishanke jne.)

Parhaana onnistumisena on ollut opetushenkilöstön tietoisuuden lisääntyminen sosiaalisen median palveluista. Tekninen toteutus niin ikään onnistui omasta näkökulmastamme erinomaisesti.


6.Mitkä 3-5 asia olivat vaikeimpia hankkeessa? (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä, yhteishanke jne.)

Yllättäen haasteellisinta oli opiskelijoiden mukaan saaminen toteutukseen. Asiasta tekeminen oli hankalaa. Työelämä yhteistyö oli niin ikään haastavaa, sosiaalinen media ei ollut vielä jalkautunut kentälle. Niin ikään työkalujen käyttö osaltaan tuotti vaivaa, opiskelija eivät omaksuneet sovellusten käyttöä riittävästi.


7.Miten muutoin kuin hankkeen vertaisarviointina hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu oppilaitoksessanne?

Opiskelijoille on järjestetty kysely hankkeen toteutuksesta. Lisäksi työryhmän sisällä on käyty keskusteluja toteutuksesta.


8.Miten hankkeesta on tiedoitettu ja miten tuloksia on levitetty ja hyödynnetty?

Osaltamme emme ole hankkeen ulkopuolelle erityisemmin tiedottaneet tuloksista. Saatujen kokemusten pohjalta on opastettu ja esitelty toimintaa omassa ammattialan tiimissä.


9.Mitkä ovat oppimisympäristön käyttö- ja kehityssuunnitelmat jatkossa?

Ryhmäkohtaisesti kehitetään ympäristöä edelleen. Lisäksi ryhmäkohtaisesti uusia oppimisympäristöjä luodaan saatujen kokemusten pohjalta.